ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3-6

ΟΜΑΔΑ Α΄

ΟΜΑΔΑ Β΄

 


 

                                           

ΛΥΚΕΙΟ                                                                             ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΤΑΞΗ: Γ΄          ΤΡΙΜΗΝΟ              ΟΜΑΔΑ:

 

Καθηγητής:                                                                                        Βαθμός:_______

 

Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________

 

Τμήμα: ____________          Αριθμός:________        Ημερομηνία:______________

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΙΟΥ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ:_______________________________

 

ΘΕΜΑ Α΄

Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (B. 4)

1. Η ηθική συνείδηση

α. Μπορεί ν' αναπτυχθεί μόνο στον άνθρωπο.

β. Είναι κάτι δυναμικό.

γ .Είναι κάτι το στατικό.

δ. Δεν επηρεάζει καθόλου τον πολιτισμό.

 

2. Ο άγιος Μακάριος εξαπάτησε τη γυναίκα, γιατί

α. ήθελε να την τιμωρήσει για τη φιλαργυρία της.

β. Χρειαζόταν απεγνωσμένα τα χρήματα.

γ .Επιθυμούσε να βοηθήσει τους λεπρούς.

δ. Επιθυμούσε να βοηθήσει τους λεπρούς αλλά και την ίδια.

 

3. Ο Χριστιανισμός δεν επιθυμεί να κάνει τον άνθρωπο ανίκανο ν’ αμαρτήσει, γιατί

α. Θέλει να επαυξήσει και όχι να περιορίσει την ελευθερία του.

β. Θέλει να τον τιμωρήσει για την έλλειψη πίστης.

γ .Θέλει να το δοκιμάσει.

δ. Επιθυμεί την υποταγή του.

 

4. Ο Χριστός καταπατούσε μερικές φορές το θρησκευτικό νόμο

α. Για να δείξει την παντοδυναμία του.

β. Γιατί ουσιαστικά τον κατέλυε κομίζοντας ένα νέο.

γ .Για να αναδείξει καλύτερα την ουσία ου.

δ. Για να προκαλέσει τους υποκριτές Φαρισαίους.

 

ΘΕΜΑ Β΄:

 

1 .Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό ( Σ) ή Λάθος (Λ) δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. (Β. 2)

 

α. Κατά την εξομολόγηση ο άνθρωπος «ανακρίνεται» κατά κάποιο τρόπο από τον ιερέα- πνευματικό.

β. Για την Εκκλησία ο άνθρωπος είναι ον που ο Θεός θέλησε να διαθέτει ηθική συνείδηση.

γ .Σύμφωνα με τον Αββά Δωρόθεο είναι σημαντικότερο να φροντίζουμε για τα «ελαφρά» παρά για τα «βαριά» .

δ. Η ηθική συνείδηση δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες.

 

 

2.Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τους ορισμούς της στήλης Β.  ( Β. 2 )

 

                  Α

                   Β

Ψυχολογική συνείδηση Ασυνείδητο.
Μετάνοια  

Σπάσιμο ατομικισμού.

Κίνητρα

 

Η ικανότητα επίγνωσης της ύπαρξης μας και του κόσμου.

Γνήσιος Χριστιανός

 

Ριζική μεταβολή του τρόπου σκέψης και ζωής.

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ΄

1. Να απαντήσετε με συντομία τις πιο κάτω ερωτήσεις. (Β. 4)

 

α. Με ποιο μυστήριο της Εκκλησίας συνδέεται στενά η αυτογνωσία;

 

 

 

β. Ποια είναι η πρώτη βαθμίδα της ηθικής ωριμότητας και ποια τα κίνητρά της ;

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ΄

Απαντήστε με έκταση δύο από τις πιο κάτω ερωτήσεις.

1. Τι γνωρίζετε για τους «διά Χριστό σαλούς»; ( Β. 4 )

 

 

 

2. Ποια είναι τα κίνητρα και τα κριτήρια του Χριστιανισμού; (Β. 4)

 

 

 

 

3. Ποια είναι η στάση του Χριστιανισμού απέναντι στην εξουσία; (Β.4)

 

 

 

 


                                           

ΛΥΚΕΙΟ                                                                             ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΤΑΞΗ: Γ΄          ΤΡΙΜΗΝΟ              ΟΜΑΔΑ:

 

Καθηγητής:                                                                                        Βαθμός:_______

 

Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________

 

Τμήμα: ____________          Αριθμός:________        Ημερομηνία:______________

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΙΟΥ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ:_______________________________

 

ΟΜΑΔΑ Β΄

ΘΕΜΑ Α΄

Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Β. 4)

1. Η αυτογνωσία

α. κατορθώνεται με κόπο .

β. είναι κάτι που πραγματοποιείται αυτομάτως.

γ. είναι κάτι στατικό.

δ. δεν επηρεάζει καθόλου τον πολιτισμό.

 

2. Σημασία για τη χριστιανική ηθική έχουν

α. οι ανθρώπινες πράξεις αυτές καθ' αυτές.

β. η τήρηση των εντολών του Θεού.

γ .τα κίνητρα των ανθρωπίνων πράξεων.

δ. ο βαθμός ελευθερίας του χριστιανού.

 

3. Σύμφωνα με το Χριστιανισμό η απόλυτη ελευθερία επιτυγχάνεται

α. με την πίστη προς τη μοναδική αληθινή αυθεντία, τον θεό.

β. με τη χειραφέτηση από κάθε κοσμική εξουσία.

γ. με την απελευθέρωση αυτό κάθε αυθεντία ακόμα κι αυτή του θανάτου.

δ. με τον αγώνα του ανθρώπου σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

4. Ο γνήσιος χριστιανός πρέπει να

α. ξεπερνάει το «εγώ» του και ν' ανοίγεται στον άλλο.

β. φροντίζει για την ατομική του σωτηρία μόνο.

γ. τηρεί κατά γράμμα τον θρησκευτικό νόμο.

δ. ακολουθεί το παράδειγμα των σαλών .

ΘΕΜΑ Β'

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) Λάθος (Λ) δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση (Β. 2)

 

α. κάποιες πράξεις είναι από μόνες τους καλές, ενώ η αξιολόγηση κάποιων άλλων απαιτεί την εξέταση των κινήτρων .

β. τα κίνητρα από τη φύση τους αποτελούν συνειδητές δυνάμεις που ωθούν τον άνθρωπο σε συγκεκριμένες πράξεις.

γ. Η σχέση ανθρώπου -Θεού περνά από κάποιες βαθμίδες πριν φτάσει στο τελικό στάδιο ωρίμασης.

δ. Ο ανθρώπινος τύπος του δούλου αντιμετωπίζει τον Θεό σαν αφέντη από τον οποίο περιμένει την αμοιβή του.

 

 2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τους ορισμούς της στήλης Β. (Β. 2)

 

Α Β
Ηθική συνείδηση Προσανατολισμός

 

Κίνητρα Νόθευση του Χριστιανισμού
πράξεις

 

Η ικανότητα να διακρίνουμε το καλό από το κακό και να αξιολογούμε τις πράξεις

Υποκρισία και θρησκοληψία μας.  

Πρόθεση

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ΄

1. Να απαντήσετε με συντομία τις πιο κάτω ερωτήσεις. (Β. 4)

 

α. Τι ονομάζουμε ηθική συνείδηση;

 

 

 

 

β. Ποια είναι η δεύτερη βαθμίδα της ηθικής ωριμότητας και ποια τα κίνητρά της;

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ΄

 

Απαντήστε με έκταση δύο από τις πιο κάτω ερωτήσεις.

 

1. Ποια η ιδιαίτερη σημασία της λέξης «συγχώρηση»; (Β. 4)

 

 

 

 

 

2. Σύμφωνα με την ηθική της κοινωνίας και με το νόμο, ο άγιος Μακάριος έκανε μια απάτη. Γιατί, όμως, στη συνείδηση της Εκκλησίας είναι άγιος; (Β. 4)

 

 

 

 

3. Ποιοι είναι οι στόχοι της ανατρεπτικής συμπεριφοράς «των διά Χριστόν σαλών»; (Β. 4)