ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ο ηθικός προβληματισμός. Η χριστιανική θεώρηση της Ηθικής

2. Εντολές και δόγματα. Συνταγές σκλαβιάς ή δρόμοι ελευθερίας;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΡΟΥΠΟθΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗθIΚΗΣ ΖΩΗΣ

3. Η ηθική συνείδηση.

4. Τα κίνητρα των πράξεων στην ηθική ζωή.

5. Η ελευθερία του ανθρώπου στις επιλογές και τις πράξεις του.

6. Οι εξτρεμιστές της ελευθερίας. Η περίπτωση των «δια Χριστόν σαλών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΤΟ ΧΡΙΣΤIΑΝΙΚΟ ΗθΟΣ ΚΑI Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

7. Το κοινωνικό πρόβλημα.

8. Το όραμα της ειρήνης και η πραγματικότητα

9. Η βούληση του ανθρώπου για διάκριση και δύναμη.

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔIΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝθΡΩΠΟΥ

10. Το ανθρώπινο σώμα

11. Τα δύο φύλα

12. Η οικογένεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΣΥΝΕΙΔΗΣIΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤIΑΝΟΥ

13. Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής.

14. Βιοϊατρική και ηθική.

15. Παραβίαση και περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής.

16. Άρνηση και υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής.

17. Το πρόβλημα των ναρκωτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Η ΧΡΙΣΤIΑΝΙΚΗ ΗθIΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

18. Ορθοδοξία και τεχνολογία.

19. Η Εκκλησία και το οικολογικό πρόβλημα.

20. Η πληροφορική και τα Μέσα Ενημέρωσης των Πολιτών (Μ.Ε.Π).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΑΡΞIΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

21. Άγχος, μοναξιά και περιθωριοποίηση.

22. Αλλοτρίωση.

23. Ο άνθρωπος στις χαρές και στις λύπες της ζωής.

24. Ο χριστιανός μπροστά στο θάνατο.